• PRACUJ W DOWOLNYM MIEJSCU

  Pracuj zdalnie dzi?ki rozwi?zaniom firmy NVIDIA.

  大香蕉色色
  GTC Silicon Valley.

  GTC 2020 - przenosimy konferencj? do sieci

  ZA DNIA PRACOWNIK.
  W NOCY WOJOWNIK.

  SMUK?E I POT??NE
  LAPTOPY GEFORCE.

  RTX STUDIO

  TERAZ DODATKOWO
  3 MIESI?CE US?UGI ADOBE
  CREATIVE CLOUD

  (O WARTO?CI 1174,74.Z?)

  Adobe Creative Cloud

  Sklep

  Laptopy NVIDIA sprawi?, ?e Twoja praca b?dzie p?ynna, niezale?nie od tego gdzie obecnie znajduje si? Twoje biuro.

  Zestaw programistyczny Jetson Nano. Naucz si? tworzy? niesamowite aplikacje SI za jedyne 499,00 z?.

  Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

  Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

  GAMING

  Ray tracing udoskonala najlepiej sprzedaj?c? si? gr? wszech czasów

  Ponad 144 FPS w grach.

  Niewiarygodnie szybkie, ciche i wydajne. Ray tracing w czasie rzeczywistym oraz SI.

  Zapewnia niesamowite wra?enia bez opó?nień, zacinania i rozchodzenia si? obrazu.

  SI - Wiadomo?ci

  Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

  NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

  Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

  Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

  SI W Centrum Dany

  Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

  System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

  Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

  NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.